Obiectivul 16: Pace, justiție și instituții puternice

sdg-ro-16.pngOBIECTIVUL 16: Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile

Recunoscând importanța guvernării pentru dezvoltarea durabilă, Obiectivul 16 din Agenda 2030 în Moldova are scopul să dezvolte instituții eficiente, responsabile și transparente la toate nivelele, care vor asigura un proces decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ în dezvoltarea politicilor publice și utilizarea banilor publici. Accesul egal la datele și informațiile publice este considerat un activ și un instrument pentru oameni în acest proces. În consonanță cu principiile bunei guvernări, un accent important se va pune pe reducerea tuturor formelor de violență, în special violența în familie și violența sexuală, precum și eliminarea și combaterea abuzului, traficului și violenței împotriva copiilor. Promovarea supremației legii și a accesului egal la justiția incoruptibilă pentru toate femeile, bărbații și copiii trebuie să rezulte în reducerea corupției în toate formele sale și reducerea fluxurilor financiare ilicite, precum și combaterea tuturor formelor de crimă organizată.

» Descarcă datele 2010-2015*

 

Rezultatele naționalizării indicatorilor ODD 16 

 

Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels

 

 

OBIECTIVUL 16: Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile

 

GLOBAL TARGETS 2019**

GLOBAL INDICATORS 2019**

 

ȚINTE NAȚIONALIZATE 2017*

INDICATORI NAȚIONALI 2017*

16.1 Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere

16.1.1 Number of victims of intentional homicide per 100 000 population, by sex and age

 

16.1 Reducerea continuă și dinamică a tuturor formelor de violență, în special a violenței în familie și a violenței sexuale

16.1.1 Numărul victimelor omorului intenționat la 100 miii populație, pe sexe și grupe de vîrstă

 

16.1.2 Conflict-related deaths per 100 000 population, by sex, age and cause

 

 

16.1.2 Numărul deceselor cauzate de conflicte la 100 mii populație, pe sexe și vîrste

 

16.1.3 Proportion of population subjected to (a) physical violence, (b) psychological violence and (c) sexual violence in the previous 12 months

 

 

16.1.3 Incidența violenței fizice sau sexuale în rîndul femeilor, în ultimele 12 luni

 

16.1.4 Proportion of population that feel safe walking alone around the area they live

 

 

16.1.4 Ponderea persoanelor care se simt în siguranță în regiunea de reședință

16.2 End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children

16.2.1 Proportion of children aged 1–17 years who experienced any physical punishment and/or psychological aggression by caregivers in the past month

 

16.2 Stoparea abuzului, neglijării, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii copiilor

16.2.1 Ponderea copiilor (0-17) care au fost supuși violenței fizice de orice fel sau psihologice din partea întreținătorului, în ultima lună, pe sexe, vîrstă

 

16.2.2 Number of victims of human trafficking per 100 000 population, by sex, age and form of exploitation

 

 

16.2.2 Numărul victimelor traficului de ființe umane la 100 mii populație, pe sexe, grupe de vîrstă și forme de exploatare

 

16.2.3 Proportion of young women and men aged 18–29 years who experienced sexual violence by age 18

 

 

16.2.3 Ponderea  tinerilor în vîrstă de 18-29 ani care au fost supuși violenței sexuale pînă la 18 ani, pe sexe

16.3 Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all

16.3.1 Proportion of victims of violence in the previous 12 months who reported their victimization to competent authorities or other officially recognized conflict resolution mechanisms

 

16.3 Promovarea supremației legii și asigurarea accesului egal la justiție pentru toate femeile, toți bărbații și copiii

16.3.1.1 Rata de adresabilitate a victimelor violenței

 

 

 

 

16.3.1.2 Numărul de victime ale violenței care s-au adresat la organele abilitate, la 100 mii populație, pe sexe

 

16.3.2 Unsentenced detainees as a proportion of overall prison population

 

 

16.3.2.1 Ponderea persoanelor arestate (fără sentință) în total persoane deținute în instituții penitenciare, pe sexe, vîrstă, durata arestării

 

 

 

 

16.3.2.2 Numărul de persoane care au beneficiat de asistență juridică garantată de stat

 

 

 

 

16.3.2.3 Acțiuni inițiate în instanța de judecată ca urmare a sesizării avocatului poporului

 

 

 

 

16.3.2.4 Ponderea cazurilor pierdute la CEDO

 

 

 

 

16.3.2.5 Gradul de satisfacție a populației privind serviciile juridice

16.4 By 2030, significantly reduce illicit financial and arms flows, strengthen the recovery and return of stolen assets and combat all forms of organized crime

16.4.1 Total value of inward and outward illicit financial flows (in current United States dollars)

 

16.4.1 Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare, consolidarea recuperării și returnării bunurilor ilicite

16.4.1 Valoarea fluxurilor financiare intrate și ieșite din țară ilegal ($ SUA)

 

16.4.2 Proportion of seized, found or surrendered arms whose illicit origin or context has been traced or established by a competent authority in line with international instruments

 

16.4.2 Combaterea tuturor formelor de crimă organizată și traficului de armament

16.4.2.1 Numărul armelor deținte conform legislației în vigoare, la 100 mii populație
 

 

 

 

 

16.4.2.2 Numărul armelor deținute ilegal confiscate

16.5 Substantially reduce corruption and bribery in all their forms

16.5.1 Proportion of persons who had at least one contact with a public official and who paid a bribe to a public official, or were asked for a bribe by those public officials, during the previous 12 months

 

16.5 Reducerea semnificativă a corupției și mituirii în toate formele sale

16.5.1 Ponderea persoanelor care au efectuat plăți neoficiale (mită) în ultimele 12 luni

 

16.5.2 Proportion of businesses that had at least one contact with a public official and that paid a bribe to a public official, or were asked for a bribe by those public officials during the previous 12 months

 

 

16.5.2.1 Ponderea antreprenorilor care au efectuat plăți neoficiale (mită) în ultimele 12 luni

 

 

 

 

16.5.2.2 Indicatorul privind „Controlul asupra corupţiei”  (de la -2,5 la 2,5)

 

 

 

 

16.5.2.3 Indicatorul privind „Calitatea regulatorie” (de la -2,5 la 2,5)

16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels

16.6.1 Primary government expenditures as a proportion of original approved budget, by sector (or by budget codes or similar)

 

16.6 Dezvoltarea eficienței, responsabilității și transparenței instituțiilor la toate nivelurile 

16.6.1 Ponderea cheltuielilor publice efective raportate la cheltuielile aprobate

 

16.6.2 Proportion of population satisfied with their last experience of public services

 

 

16.6.2 Ponderea populației satisfăcute de ultima experineță de contactare a serviciilor publice

16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels

16.7.1 Proportions of positions (by sex, age, persons with disabilities and population groups) in public institutions (national and local legislatures, public service, and judiciary) compared to national distributions

 

16.7. Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile

16.7.1.1 Ponderea femeilor în serviciul public, pe dizabilități, vîrstă, funcții

 

 

 

 

16.7.1.2 Ponderea femeilor judecători

 

 

 

 

16.7.1.3 Ponderea femeilor pe ocupații

 

16.7.2 Proportion of population who believe decision-making is inclusive and responsive, by sex, age, disability and population group

 

 

16.7.2.1 Ponderea populației care consideră că procesul de luare a deciziilor este incluziv și participativ

16.8 Broaden and strengthen the participation of developing countries in the institutions of global governance

16.8.1 Proportion of members and voting rights of developing countries in international organizations

 

Nu este relevantă

 

16.9 By 2030, provide legal identity for all, including birth registration

16.9.1 Proportion of children under 5 years of age whose births have been registered with a civil authority, by age

 

16.9 Până în 2030, asigurarea identității legale tuturor, inclusiv înregistrarea nașterii

16.9.1 Ponderea copiilor în vîrstă de pînă la 5 ani care dispun de certificat de naștere

16.10 Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international agreements

16.10.1 Number of verified cases of killing, kidnapping, enforced disappearance, arbitrary detention and torture of journalists, associated media personnel, trade unionists and human rights advocates in the previous 12 months

 

16.10 Asigurarea accesului egal la informație tuturor cetățenilor

16.10.1.1 Numărul cazurilor de omor, răpire, reținere silită, tortură a reprezentanților mass-media, sindicatelor și a altor persoane care promovează drepturile omului, în ultimele 12 luni

 

 

 

 

16.10.1.2 Indicele Libertății Presei

 

16.10.2 Number of countries that adopt and implement constitutional, statutory and/or policy guarantees for public access to information

 

 

16.10.2.1 Acțiuni privind respectarea Legii cu referire la accesul la informație

 

 

 

 

16.10.2.2 Inidicele Dezvoltării Sectorului TIC (IDI)

16.a Strengthen relevant national institutions, including through international cooperation, for building capacity at all levels, in particular in developing countries, to prevent violence and combat terrorism and crime

16.a.1 Existence of independent national human rights institutions in compliance with the Paris Principles

 

Nu s-a examinat

 

16.b Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable development

16.b.1 Proportion of population reporting having personally felt discriminated against or harassed in the previous 12 months on the basis of a ground of discrimination prohibited under international human rights law

 

Nu s-a examinat

16.b.1 Ponderea populației care a fost discriminata în ultimele 12 luni

Note:

* Țintele naționalizate, indicatorii naționalizați și datele statistice prezentate în această rubrică sunt preluate din Raportul „Naționalizarea indicatorilor pentru ODD”,  și Adaptarea Agendei 2030 de Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova elaborate de către Expert-Grup în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova și ONU Moldova în anul 2017 și prezintă situația la acel moment. În prezent are loc următoarea etapă de revizuire a indicatorilor, astfel unii indicatori pot fi revizuiți sau complementați ulterior. 

** Traducerea ultimei versiuni a țintelor și indicatorilor globali nu este disponibilă deocamdată în limba română. Traducerea oficială în limba rusă poate fi descărcată aici.