Obiectivul 4: Educație de calitate

sdg-ro-04.pngOBIECTIVUL 4: Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi

În Moldova, Obiectivul 4 prevede realizarea educației incluzive și universale, dar și pregătirea tinerilor și adulților pentru o încadrare mai bună pe piața muncii. Țintele Obiectivului au scopul să majoreze accesul la educație pentru toți, inclusiv grupurile vulnerabile, ca persoanele cu dizabilități, precum și să ofere o educație de calitate la fiecare nivel: de la dezvoltarea timpurie a copilului până la învățământul superior. Este important ca Agenda să prevadă nu doar rolul celor noi intrați pe piața muncii, dar și a celor cu abilități învechite sau fără abilități în contextul necesităților schimbătoare ale economiei moldovenești. De asemenea, valorile importante pentru societate ca dezvoltarea durabilă și stilul de viață durabil, drepturile omului, egalitatea de gen, o economie verde, promovarea culturii pentru pace și non-violență, cetățenia globală și aprecierea diversității culturale vor fi promovate prin includerea acestora în programul de studii. Una din provocări, care la fel urmează a fi abordată, este asigurarea instituțiilor de învățământ cu medii sigure, non-violente, incluzive și efective de învățământ pentru copii, copii cu dizabilități și fără discriminare pe bază de gen.

» Descarcă datele 2010-2015*

 

Rezultatele naționalizării indicatorilor ODD 4 

 

Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

 

 

OBIECTIVUL 4: Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi

 

GLOBAL TARGETS 2019**

GLOBAL INDICATORS 2019**

 

ȚINTE NAȚIONALIZATE 2017*

INDICATORI NAȚIONALI 2017*

4.1 By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality primary and secondary education leading to relevant and effective learning outcomes

4.1.1 Proportion of children and young people (a) in grades 2/3; (b) at the end of primary; and (c) at the end of lower secondary achieving at least a minimum proficiency level in (i) reading and (ii) mathematics, by sex

 

4.1 Până în 2030, asigurarea faptului că toate fetele și băieții absolvesc învățământul primar și secundar gratuit, echitabil și calitativ, care să conducă la rezultate relevante și eficiente ale învățării

4.1.1. Ponderea copiilor și tinerilor din învățămîntul gimnazial cu cunoștințe minime în domeniul cititi/lecturii și matematicii (pe sexe)

 

 

 

4.1.2 Rata de absolvire a învățămîntului primar, pe sexe

 

 

 

4.1.3 Rata de absolvire a învățămîntului gimnazial, pe sexe

4.2 By 2030, ensure that all girls and boys have access to quality early childhood development, care and pre‑primary education so that they are ready for primary education

4.2.1 Proportion of children under 5 years of age who are developmentally on track in health, learning and psychosocial well-being, by sex

 

4.2 Până în 2030, asigurarea faptului că toate fetele și băieții au acces la  dezvoltarea timpurie de calitate, îngrijire și educația preșcolară, astfel încât să fie pregătiți pentru învățământul primar

4.2.1 Indicele de dezvoltare timpurie a copilului pînă la 5 ani, pe sexe

 

4.2.2 Participation rate in organized learning (one year before the official primary entry age), by sex

 

4.2.2 Rata de încadrare în educația preșcolară a copiilor în vîrstă de 6 ani

4.3 By 2030, ensure equal access for all women and men to affordable and quality technical, vocational and tertiary education, including university

4.3.1 Participation rate of youth and adults in formal and non-formal education and training in the previous 12 months, by sex

 

4.3 Până în 2030, creșterea înrolării in  învățământul profesional tehnic si superior accesibil și calitativ

4.3.1 Rata de participare a tinerilor și adulților în educația formală și non-formală pe parcursul vieții, pe sexe (în ultimele 12 luni)

4.4 By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship

4.4.1 Proportion of youth and adults with information and communications technology (ICT) skills, by type of skill

 

4.4 Până în 2030, creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți cu competențe relevante pentru piața muncii

4.4.1 Ponderea tinerilor și adulților cu cunoștințe TIC, după tipul acestora

 

 

 

4.4.2 Ponderea tinerilor și adulților cu competențe profesionale necesare pentru angajare

4.5 By 2030, eliminate gender disparities in education and ensure equal access to all levels of education and vocational training for the vulnerable, including persons with disabilities, indigenous peoples and children in vulnerable situations

4.5.1 Parity indices (female/male, rural/urban, bottom/top wealth quintile and others such as disability status, indigenous peoples and conflict-affected, as data become available) for all education indicators on this list that can be disaggregated

 

4.5 Până în 2030, asigurarea accesului egal la toate nivelurile de învățământ și formare profesională a persoanelor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități și copiilor în situații vulnerabile

4.5.1.1 Indicele parității pe sexe, nivel primar

 

 

 

4.5.1.2 Indicele parității pe sexe, nivel gimnazial

 

 

 

4.5.1.3 Indicele parității pe sexe, nivel secundar treapta II

 

 

 

4.5.1.4 Indicele parității pe sexe, nivel terţiar

4.6 By 2030, ensure that all youth and a substantial proportion of adults, both men and women, achieve literacy and numeracy

4.6.1 Proportion of population in a given age group achieving at least a fixed level of proficiency in functional (a) literacy and (b) numeracy skills, by sex

 

Nu este relevantă

 

4.7 By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development, including, among others, through education for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of cultural diversity and of culture’s contribution to sustainable development

4.7.1 Extent to which (i) global citizenship education and (ii) education for sustainable development, including gender equality and human rights, are mainstreamed at all levels in (a) national education policies; (b) curricula; (c) teacher education; and (d) student assessment

 

4.7 Până în 2030, asigurarea că toți elevii/studenții obțin cunoștințe și competențe necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, stilurilor de viață durabile, protecției mediului, drepturilor omului, egalității de gen, a culturii păcii și non-violenței, cetățeniei globale și aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă

4.7.1 Existența în curricula școlară a următoarelor module: i) dezvoltarea durabilă, ii) drepturile omului, iii) egalitate de gen, iv) educația sexuală

4.a Build and upgrade education facilities that are child, disability and gender sensitive and provide safe, non-violent, inclusive and effective learning environments for all

4.a.1 Proportion of schools with access to (a) electricity; (b) the Internet for pedagogical purposes; (c) computers for pedagogical purposes; (d) adapted infrastructure and materials for students with disabilities; (e) basic drinking water; (f) single-sex basic sanitation facilities; and (g) basic handwashing facilities (as per the WASH indicator definitions)

 

4.a Construirea și modernizarea infrastructurii în instituțiile de învățământ  astfel încât să corespundă necesităților copiilor, fetelor și băieților și persoanelor cu dizabilități și oferirea unui mediu de învățământ sigur, non-violent și incluziv pentru toți

4.a.1.1 Ponderea instituțiilor de învățămînt general cu acces la internet în scopuri pedagogice

 

 

 

4.a.1.2 Ponderea instituțiilor de învățămînt general cu calculatoare în scopuri pedagogice

 

 

 

4.a.1.3 Ponderea instituțiilor de învățămînt general adaptate necesităților persoanelor cu disabilități

 

 

 

4.a.1.4 Ponderea instituțiilor de învățămînt cu acces la grup sanitar separat pentru fete și băieți

4.b By 2020, substantially expand globally the number of scholarships available to developing countries, in particular least developed countries, small island developing States and African countries, for enrolment in higher education, including vocational training and information and communications technology, technical, engineering and scientific programmes, in developed countries and other developing countries

4.b.1 Volume of official development assistance flows for scholarships by sector and type of study

 

Nu este relevantă

 

4.c By 2030, substantially increase the supply of qualified teachers, including through international cooperation for teacher training in developing countries, especially least developed countries and small island developing States

4.c.1 Proportion of teachers in: (a) pre-primary; (b) primary; (c) lower secondary; and (d) upper secondary education who have received at least the minimum organized teacher training (e.g. pedagogical training) pre-service or in-service required for teaching at the relevant level in a given country

 

Nu s-a examinat

4.c.1.1 Ponderea personalului pedagogic cu studii în domeniul pedagogiei în nivelul preșcolar, %

 

 

 

4.c.1.2 Ponderea personalului pedagogic cu studii în domeniul pedagogiei în nivelul primar, %

 

 

 

4.c.1.3 Ponderea personalului pedagogic cu studii în domeniul pedagogiei în nivelul liceal, %

Note:

* Țintele naționalizate, indicatorii naționalizați și datele statistice prezentate în această rubrică sunt preluate din Raportul „Naționalizarea indicatorilor pentru ODD”,  și Adaptarea Agendei 2030 de Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova elaborate de către Expert-Grup în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova și ONU Moldova în anul 2017 și prezintă situația la acel moment. În prezent are loc următoarea etapă de revizuire a indicatorilor, astfel unii indicatori pot fi revizuiți sau complementați ulterior. 

** Traducerea ultimei versiuni a țintelor și indicatorilor globali nu este disponibilă deocamdată în limba română. Traducerea oficială în limba rusă poate fi descărcată aici.