Obiectivul 6: Apă curată și igienă

sdg-ro-06.pngOBIECTIVUL 6: Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi

ODD 6 naționalizat adoptă o abordare vastă, deoarece vizează toate aspectele critice în sectorul apei. Un aspect include aprovizionarea extinsă cu apă curată și accesibilă și sanitație adecvată și echitabilă pentru toți (în special, rezidenții din regiunea rurală, femeile și persoanele în situație vulnerabilă). Calitatea apei va fi îmbunătățită prin minimizarea poluării apei cauzată de procesele industriale, sporirea eficienței utilizării apei, reciclarea și reutilizarea sigură, precum și îmbunătățirea protecției și restabilirea ecosistemelor legate de apă (păduri, zone umede, râuri, acvifere și lacuri). Implicarea comunităților locale și regionale în gestionarea apei este de o importanță crucială atunci când ține de accesibilitatea economică (prin alocarea investițiilor adecvate) și justiția socială a rezidenților din regiunea rurală în comparație cu rezidenții din regiunea urbană mai favorizată. Deoarece rezervele proprii de apă ale țării sunt relativ mici, Moldova va prevedea implementarea în sectorul apei a proceselor de gestionare integrată mult mai durabilă. Pentru aceasta, cooperarea internațională cu cele două țări vecine este foarte importantă.

» Descarcă datele 2010-2015*

 

Rezultatele naționalizării indicatorilor ODD 6 

 

Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

 

 

OBIECTIVUL 6: Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi

 

GLOBAL TARGETS 2019**

GLOBAL INDICATORS 2019**

 

ȚINTE NAȚIONALIZATE 2017*

INDICATORI NAȚIONALI 2017*

6.1 By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all

6.1.1 Proportion of population using safely managed drinking water services

 

6.1 Până în 2023, realizarea accesului universal și echitabil la apă potabilă sigură și la prețuri accesibile pentru  80 procente din populație și până în 2030, pentru  toți

6.1.1 Ponderea populației care beneficiază de surse gestionate sigur de apă

6.2 By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and end open defecation, paying special attention to the needs of women and girls and those in vulnerable situations

6.2.1 Proportion of population using (a) safely managed sanitation services and (b) a hand-washing facility with soap and water

 

6.2 Până în 2023, realizarea accesului universal la condiții sanitare adecvate și echitabile pentru 65 procente din populație și comunități și până în 2030, pentru toți, acordând o atenție specială nevoilor femeilor și fetelor și celor în situații vulnerabile

6.2.1 Ponderea populației care beneficiază de sistem gestionat sigur de evacuare a deșeurilor

 

 

 

 

6.2.2 Ponderea instituțiilor preșcolare și învățămînt general cu acces la sistem centralizat de apă

6.3 By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping and minimizing release of hazardous chemicals and materials, halving the proportion of untreated wastewater and substantially increasing recycling and safe reuse globally

6.3.1 Proportion of wastewater safely treated

 

6.3 Până în 2030, îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea deversării deșeurilor și minimizarea eliminărilor produselor chimice și materialelor periculoase, reducerea proporției apelor uzate netratate și sporirea substanțială a gradului de reciclare și reutilizare sigură

6.3.1 Ponderea apelor uzate tratate

 

6.3.2 Proportion of bodies of water with good ambient water quality

 

 

6.3.2 Ponderea surselor de alimentare cu apă potabilă care au abateri de la norme sanitare conform indicilor sanitaro-chimici

 

 

 

 

6.3.3 Proporția corpurilor de apă de suprafață conform parametrilor microbiologici

6.4 By 2030, substantially increase water-use efficiency across all sectors and ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity and substantially reduce the number of people suffering from water scarcity

6.4.1 Change in water-use efficiency over time

 

6.4 Până în 2030, creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și asigurarea unui proces durabil de captare și furnizare a apei potabile

6.4.1. Consumul apei pentru necesități de producție și  potabile, mil. m3

 

6.4.2 Level of water stress: freshwater withdrawal as a proportion of available freshwater resources

 

 

6.4.2 Ponderea apei captate din totalul resurselor de apă disponibile

6.5 By 2030, implement integrated water resources management at all levels, including through transboundary cooperation as appropriate

6.5.1 Degree of integrated water resources management implementation (0–100)

 

6.5 Până în 2030, implementarea managementului integrat al resurselor de apă la toate nivelurile

6.5.1 Gradul de implementare a acțiunilor privind managementul resurselor de apă

 

6.5.2 Proportion of transboundary basin area with an operational arrangement for water cooperation

 

 

6.5.2  Ponderea suprafeței bazinelor apelor rîurilor transfrontaliere, parte a acordurilor internaţionale

6.6 By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including mountains, forests, wetlands, rivers, aquifers and lakes

6.6.1 Change in the extent of water-related ecosystems over time

 

6.6 Până în 2020, protejarea și restabilirea ecosistemelor legate de apă, inclusiv păduri, zone umede, râuri, acvifere și lacuri

6.6.1 Modificarea procentuală a ecosistemului acvatic

6.a By 2030, expand international cooperation and capacity-building support to developing countries in water- and sanitation-related activities and programmes, including water harvesting, desalination, water efficiency, wastewater treatment, recycling and reuse technologies

6.a.1 Amount of water- and sanitation-related official development assistance that is part of a government-coordinated spending plan

 

Nu s-a examinat

 

6.b Support and strengthen the participation of local communities in improving water and sanitation management

6.b.1 Proportion of local administrative units with established and operational policies and procedures for participation of local communities in water and sanitation management

 

6.b Planificarea şi programarea în mod coerent şi etapizat a dezvoltării unei infrastructuri de alimentare cu apă şi sanitaţie îmbunătăţite pentru toate comunităţile, pe baza unor criterii de selectare bine definite şi transparente, incluzând implicarea comunităţilor beneficiare

6.b.1 Ponderea APL care dispun de programe/strategii, proceduri de implicare a comunității în managementul apei și a sanitației

Note:

* Țintele naționalizate, indicatorii naționalizați și datele statistice prezentate în această rubrică sunt preluate din Raportul „Naționalizarea indicatorilor pentru ODD”,  și Adaptarea Agendei 2030 de Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova elaborate de către Expert-Grup în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova și ONU Moldova în anul 2017 și prezintă situația la acel moment. În prezent are loc următoarea etapă de revizuire a indicatorilor, astfel unii indicatori pot fi revizuiți sau complementați ulterior. 

** Traducerea ultimei versiuni a țintelor și indicatorilor globali nu este disponibilă deocamdată în limba română. Traducerea oficială în limba rusă poate fi descărcată aici.